* Obsługa połączeń numeru 19-471 dla niektórych operatorów może wymagać wybrania prefiksu 52.

Wszystko jest informacjąROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.
Definicje użytych terminów.

ROZDZIAŁ 2
Warunki i zakres świadczenia Usług Informacyjnych.
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy.
Zobowiązania Zleceniobiorcy.
Zobowiązania Zleceniodawcy.
Opłaty za usługi.
Postępowanie reklamacyjne.
Rezygnacja / Wycofanie z Usług Informacyjnych.

ROZDZIAŁ 3
Postanowienia końcowe.ROZDZIAŁ 1

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Usług Informacyjnych określają zakres i warunki świadczenia Usług Informacyjnych przez Informację Telefoniczną i Gospodarczą Informax z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38 zwaną dalej Zleceniobiorcą, za pośrednictwem Infolinii Informacji Handlowej oraz Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl.

2. Ogólne Warunki Usług Informacyjnych mają zastosowanie w okresie jednego Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia tj. od daty sprzedaży przez okres 12 miesięcy lub opcjonalnie 24 miesięcy. W przypadku zmian Ogólnych Warunków Usług Informacyjnych i postanowień w nim zawartych, po zmianach obowiązywały będą dopiero od daty ponowienia lub kontynuacji Usług Informacyjnych na kolejny okres, czyli od pierwszego dnia kolejnego Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia.

§ 2. DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Zleceniodawca - podmiot gospodarczy będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, utworzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zlecenie Aktywacji Zgłoszenia - pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem formularza poczty elektronicznej zgłoszenie danych przedsiębiorstwa i oferty Zleceniodawcy celem dokonania wpisu do Bazy Danych Informacji Handlowej będące jednocześnie formą umowy o świadczenie Usług Informacyjnych na z góry określony okres.

Formularz Zgłoszenia - zbiór danych teleadresowych oraz innych informacji o profilu działalności, zakresie usług, asortymencie towarów przedsiębiorstwa Zleceniodawcy dostarczony Zleceniobiorcy. Formularz zgłoszenia może mieć postać tak tradycyjnie pisemną jak elektroniczną.

Usługi Informacyjne - usługi udzielania i publikacji informacji o podmiocie gospodarczym polegające na werbalnym - na żywo udzielanym informacjom za pośrednictwem prowadzonej Infolinii Informacji Handlowej Zleceniobiorcy lub w postaci publikacji informacji o przedsiębiorstwie na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl

Infolinia Informacji Handlowej - specjalne numery telefonów infolinii będące w posiadaniu Zleceniobiorcy pod którymi można zasięgnąć informacji werbalnej – na żywo o działalności przedsiębiorstw zgłoszonych w Bazie Danych Zleceniobiorcy.

Serwis Internetowy InformacjaHandlowa.pl - strona internetowa prowadzona przez Zleceniobiorcę w celu zamieszczania informacji o podmiotach gospodarczych oraz promocji i reklamy swoich Zleceniodawców w środowisku sieci internetowej.

Przedstawiciel Handlowy - osoba fizyczna uprawniona przez Zleceniobiorcę do kontaktu ze Zleceniodawcą celem przeprowadzenia formalności niezbędnych do dokonania Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia podmiotu gospodarczego w Infolinii Informacji Handlowej lub zamieszczenia informacji o przedsiębiorstwie lub reklamy graficznej Zleceniodawcy w Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl.

Biling - ogólna ilość udzielonych informacji o podmiocie gospodarczym za pośrednictwem Infolinii Informacji Handlowej, zliczana narastająco w trakcie i ciągłości usługi od daty pierwszego zgłoszenia jeżeli Zleceniobiorca nie wskazał wcześniej określonego okresu, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2000 roku, daty uruchomienia niezbędnych narzędzi do zliczania ilości udzielonych informacji przez Infolinię Zleceniobiorcy.

Cennik - zestawienie wysokości opłat i okresów świadczenia Usług Informacyjnych za Usługi Informacyjne świadczone przez Zleceniobiorcę. Cennik zawiera podstawowe informacje o opłatach i innych opcjach płatnych za Usługi Informacyjne świadczone za pośrednictwem Infolinii Informacji Handlowej, Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl oraz Reklamy Graficzne.

Ogólne Warunki Usług Informacyjnych - zbiór praw, przepisów umownych pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą dotyczące świadczenia Usług Informacyjnych przez Zleceniobiorcę akceptowalne przez obydwie strony w momencie Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w Infolinii Informacji Handlowej lub na stronach Serwisu Internetowego Informacjahandlowa.pl

Baza Danych - wewnętrzna aplikacja bazodanowa zawierająca dane i informacje o przedsiębiorstwach oraz ich ofertach na podstawie których są świadczone Usługi Informacyjne.

Reklama Graficzna - cyfrowa forma reklamy w postaci pliku typu jpg lub png, jako banera reklamowego lub informacyjnego, scharakteryzowana i opisana co do pozycji, miejsca oraz okresu emisji w Cenniku Zleceniobiorcy, prezentowana na stronach Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl

ROZDZIAŁ 2

§ 1. WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMACYJNYCH

1. Zleceniobiorca świadczy Usługi Informacyjne za pomocą specjalnych Infolinii Informacji Handlowej oraz ekspozycji danych i ofert podmiotów gospodarczych na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl na podstawie Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia dokonanego przez Zleceniodawcę, którego rodzaj określony jest  z góry w Formularzu Zgłoszenia.

2. Publikacja danych zawartych w Formularzu Zgłoszenia na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl może nastąpić tylko  w przypadku jednoczesnego zgłoszenia tych danych w Bazie Danych Infolinii Informacji Handlowej. Zleceniodawca ma jednak możliwości zgłoszenia  danych zawartych w Formularzu Zgłoszenia tylko w samej Bazie Danych Informacji Handlowej. Oznacza to, iż dane zawarte w Formularzu Zgłoszenia będą widoczne dla operatorów Infolinii Informacji Handlowej, tym samym  za pośrednictwem Infolinii ale nie będą publikowane na stronie Serwisu InformacjaHandlowa.pl.

3. Kolejność udzielania informacji w Infolinii Informacji Handlowej o podmiotach gospodarczych jest zawsze uwarunkowana alfabetycznie i wynika z treści Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w Formularzu Zgłoszenia wg. nazwy własnej podmiotu.

4. Możliwość zaprezentowania reklamy graficznej Zleceniodawcy na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl jest rezerwowana tylko dla Zleceniodawców posiadających Aktywne Zgłoszenie przedsiębiorstwa w Infolinii Informacji Handlowej. Zleceniobiorca z uwagi na ograniczoną ilość powierzchni dla przewidzianych Reklam Graficznych w Serwisie InformacjaHandlowa.pl nie jest w stanie zawsze zagwarantować miejsca na taką prezentację. Dostępne typy Reklam Graficznych, aktualnie wolne miejsca na taką prezentację, czasy ich prezentacji oraz opłaty, wyszczególnione są w Cenniku Reklam Graficznych Zleceniobiorcy na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl.

5. Zamówienie prezentacji reklamy graficznej w serwisie internetowym InformacjaHandlowa.pl można złożyć na stronie Serwisu Internetowego kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktu lub telefonicznie. Zamówione i opłacone reklamy graficzne będą prezentowane w zależności od wybranej opcji z Cennika.

6. Zatwierdzona i opłacona terminowo prezentacja Reklamy Graficznej nie zabezpiecza ani nie uprawnia Zleceniodawcy do dalszej kontynuacji usługi na tej samej pozycji i miejscu np. w przypadku braku miejsca. Temu rozwiązaniu służy odpowiednio dobrany czas emisji i zastosowane rabaty zachęcające do najbardziej ekonomicznych rozwiązań wg. aktualnego cennika na dzień sprzedaży.

7. Zatwierdzona przez Biuro Obsługi Klienta Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl Reklama Graficzna, prezentowana będzie zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w Warunkach Usług Informacyjnych dla tego typu reklam w przedpłaconym z góry terminie. Projekt reklamy graficznej w odpowiedniej jakości i formacie należy przesłać na podany przez Biuro Obsługi Klienta adres poczty elektronicznej najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem emisji. Informacja Handlowa zastrzega sobie prawo na nie zatwierdzenie projektu lub odmowy świadczenia usługi w przypadku niskiej jakości projektu w ocenie Zleceniobiorcy.

8. Zleceniobiorca świadczy przedmiotowe Usługi Informacyjne za pomocą Infolinii Informacji Handlowej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast całodobowo w Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl

§ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca świadczy Usługi Informacyjne w oparciu o prowadzoną Bazę Danych, upowszechnianie i eksponowanie danych o zgłoszonych podmiotach gospodarczych na stronie InformacjaHandlowa.pl oraz specjalnych numerach dostępowych Infolinii Informacji Handlowej jednak tylko w zakresie istniejących możliwości technicznych udostępnionych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do należytego wykonania Usług Informacyjnych w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Usług Informacyjnych z wyłączeniem sytuacji, w których nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Informacyjnych zawinione było wskutek nie dopełnienia obowiązków określonych w Ogólnych Warunkach Usług Informacyjnych ze strony Zleceniodawcy lub niezależnych od Zleceniobiorcy czynników zewnętrznych.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych przez niego Usług Informacyjnych wynikających z awarii zaistniałych u poszczególnych operatorów serwerów sieci internetowej oraz dostawców usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej.

4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność treści wynikających z Formularza Zgłoszenia oraz za brak informacji o zmianach w treści tego Zgłoszenia w trakcie świadczenia Usług Informacyjnych w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy potwierdzonej pisemnie lub elektronicznie aktualizacji zamiany danych treści Zgłoszenia.

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy Aktywacji Zgłoszenia na Świadczenie Usług Informacyjnych bez podania przyczyny, przed Aktywacją Usługi jak i w trakcie wykonywania Usług Informacyjnych, jeżeli uzna, że treść zgłoszenia lub jego elementy nie spełniają wymogów stawianych przez Zleceniobiorcę, są sprzeczne z prawem lub z powszechnie uznanymi normami współżycia społecznego. W drugim z wymienionych przypadku nastąpi rozliczenie okresu świadczonych Usług Informacyjnych oraz zwrot środków finansowych proporcjonalnie do okresu trwania tychże usług oraz ich zakończenia.
 
§ 3. ZOBOWIĄZANIA ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia Usług Informacyjnych za pośrednictwem prowadzonej Infolinii Informacji Handlowej  oraz w zależności od rodzaju usługi, publikacji tych danych na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl na  zasadach regulujących i wynikających z Ogólnych Warunków Świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy, na podstawie dostarczonego Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia. Wpis do Bazy Danych Zleceniobiorcy nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Informacyjnych jest wniesieniu opłaty wynikającej z wystawionej faktury VAT za przedmiotowe Usługi Informacyjne. Z uwagi na politykę działalności Zleceniobiorcy, brak wpłaty w terminie należności wynikającej z wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury może zostać uznane za pierwszą oznakę dyskwalifikującą Zleceniodawcę do świadczenia Usług Informacyjnych i spowodować usunięcie wpisu z Bazy Danych Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca na wniosek pisemny Zleceniodawcy może przedstawić w trakcie świadczenia Usług Informacyjnych lub do 30 dni po ich zakończeniu, wydruk treści wynikających z Formularza Zgłoszenia Zleceniodawcy wraz z bilingiem ilości udzielonych informacji za wskazany wcześniej okres świadczenia Usług Informacyjnych za pośrednictwem Infolinii Informacji Handlowej. Dane takie będą udostępnione i przesłane na wskazany w Zleceniu Aktywacji Zgłoszenia adres e-mail, adres korespondencyjny lub adres siedziby Zleceniodawcy wynikający z dotychczasowej treści Formularza Zgłoszenia.

3. Wszelkie zmiany w treści Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w trakcie świadczenia Usług Informacyjnych na rzecz Zleceniodawcy będą wprowadzane w Bazie Danych Infolinii Informacji Handlowej oraz Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl nie później niż do 72 godzin roboczych od momentu otrzymania informacji o tych zmianach od Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie aktualizuje tych danych w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.

4. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem okresowej aktualizacji treści Zgłoszenia, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, chyba że w treści Zlecenia Aktywacji Wpisu zaznaczono inaczej.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przypomnienia Zleceniodawcy o kończącym się terminie świadczenia Usług Informacyjnych, jednak nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się w wyjątkowych okolicznościach utrzymać niekontynuowane zgłoszenie Zleceniodawcy w Bazie Danych Informacji Handlowej przez okres 30 dni, jednak bez jego publikacji w Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl. Po przekroczeniu okresu 30 dni od daty wygaśnięcia Zgłoszenia, ponowna Aktywacja będzie traktowana nie jako kontynuacja lecz ponowne Zleceni Aktywacji Zgłoszenia. W takim wypadku nie będą miały zastosowania umowne rabaty, bonifikaty i gratisy wynikające z okresowych promocji dla stałych klientów przedłużających umowy na świadczenie Usług Informacyjnych.
§ 4. ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY


1. Zleceniodawca zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszenia lub opcjonalnie udzielenia rzetelnych i prawdziwych informacji przy Aktywacji Zgłoszenia drogą telefoniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Zleceniobiorcy. Zgłoszenie drogą telefoniczną ma ten sam status Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia. Treść zawarta w Formularzu Aktywacji Zgłoszenia musi być zgodna z rzeczywistością i stanem faktycznym danych teleadresowych oraz oferty. Zleceniodawca zadba o poprawne brzmienie i formę dostarczonych informacji mających się znaleźć w Bazie Danych Infolinii Informacji Handlowej lub Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl

2. Za aktualność i zgodność z prawdą oraz stanem faktycznym w treści Formularza Zgłoszenia podmiotu gospodarczego odpowiedzialność ponosi jedynie Zleceniodawca.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania Zleceniobiorcy w trakcie świadczenia Usług Informacyjnych, w formie pisemnej, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie informacji o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na aktualność danych o podmiocie gospodarczym jaki reprezentuje w Informacji Handlowej. W szczególności o zmianach danych teleadresowych, nazwy, zakresu działalności i oferty. Zaniechanie tego obowiązku może być powodem do wstrzymania świadczenia Usług Informacyjnych na rzecz Zleceniodawcy oraz wstrzymania publikacji w Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl do czasu wyjaśnienia i usunięcia treści niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Zleceniodawca dokonując Zlecania Aktywacji Zgłoszenia przy pomocy Formularza Zgłoszenia lub Aktywacji Zgłoszenia za pośrednictwem zlecenia telefonicznego w Biurze Obsługi Klienta Informacji Handlowej wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych przedsiębiorstwa przez Zleceniobiorcę.

5. Zleceniodawca dokonując Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia i przystając na Ogólne Warunki Usług Informacyjnych wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej na wskazany w Formularzu Zgłoszenia adres poczty elektronicznej, dotyczącej aktualnych informacji na temat świadczonych usług przez Zleceniobiorcę w tym okresowych promocji lub newslettera. Zgoda ta może być wycofana w każdej chwili, o czym powiadomi Zleceniobiorcę pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

7. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w Infolinii Informacji Handlowej oraz publikacji zgłoszenia lub reklam graficznych Zleceniodawcy w Serwisie Internetowym InformacjaHandlowa.pl, tym samym świadczenia Usług Informacyjnych przez Zleceniobiorcę, jest akceptacja Ogólnych Warunków Usług Informacyjnych. Opłacenie usługi na podstawie wystawionej faktury przez Zleceniobiorcę jest ostatecznym potwierdzeniem zrozumienia zasad i akceptacji tych warunków przez Zleceniodawcę.
§ 5. OPŁATY ZA USŁUGI

1. Zleceniobiorca dokonuje sprzedaży oraz pobiera z góry opłatę na podstawie wystawionej faktury za świadczone Usługi Informacyjne w zakresie i w wysokości określonej w dniu dokonania sprzedaży przedmiotowej usługi na podstawie Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia podmiotu gospodarczego. Dokonanie takiej sprzedaży i przyjęcie Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia może być honorowane w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem telefonicznego Biura Obsługi Klienta Informacji Handlowej, czyli Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia drogą telefoniczną. W takim przypadku Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od daty Zlecenia potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia do realizacji wraz z fakturą pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany do regulowania należności za Usługi Informacyjne na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury w formie płatności i terminie określonym w fakturze.

3. W przypadku nie wywiązania się w rażący sposób z płatności przez Zleceniodawcę w terminie zapłaty określonym fakturą, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za zwłokę karne odsetki ustawowe, koszty upomnień oraz w ostatecznych wypadkach koszty windykacji należności przez organ egzekucyjny.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania świadczenia Usług Informacyjnych na rzecz Zleceniodawcy w przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w fakturze, do czasu uregulowania tego zobowiązania wraz z odsetkami, kosztami wezwań lub innymi opłatami windykacyjnymi jeżeli takowe zostały naliczone.

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian wartości opłat za świadczone Usługi Informacyjne raz w roku. Zmiany te jednak nie będą miały zastosowania i nie będą dotyczyły Zleceniodawcy z już opłaconą Usługą. Nie dotyczą zatem Zleceń Aktywacji Zgłoszenia już aktywnych i opłaconych.

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo do zmiany rodzaju Usług Informacyjnych na dłuższy okres lub droższą usługę wynikającą z opisu Cennika, jeżeli uzna takie działania za korzystniejsze. Prawo to przysługuje w dowolnym momencie aktywnego Zgłoszenia i świadczenia Usług Informacyjnych. W takim przypadku Zleceniobiorca dokona przeliczenia kosztów takiej zmiany w stosunku do poprzedniego rodzaju usługi Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia i wykorzystanego okresu jej świadczenia oraz rozliczy opłaty z uwzględnieniem nie wykorzystanej kwoty za poprzednie Zlecenie Aktywacji Zgłoszenia.

7. Zleceniobiorca nie rozpatruje wniosków o dokonanie zmiany rodzaju świadczonych Usług Informacyjnych z opłaconego okresu dłuższego na krótszy oraz wg. Cennika droższego na tańszy w trakcie świadczenia Usług Informacyjnych.

8. Zleceniobiorca z uwagi na uproszczone procedury dla stałych klientów zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych rabatów dla Zleceniodawców zlecających Aktywację Zgłoszenia lub Kontynuację Zgłoszenia podmiotu gospodarczego drogą telefoniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Informacji Handlowej.

9. Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia objęte specjalną okresową promocją oraz informacją o niej zamieszczoną na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl nie podlegają innym rabatom. Rabaty wynikające z więcej niż jednej przyczyny lub okresowych promocji, określonych dodatkowym Regulaminem Promocji, nie sumują się.

10. W przypadku wystąpienia czynności dotyczących nie zapłaconych w terminie faktur wystawionych za świadczone Usługi Informacyjne przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zapłaci koszty wynikające z tych czynności podjętych przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to monitów o zapłatę za pośrednictwem SMS (pierwsze 0 zł, każdy kolejny 2,50 zł). Monitów o płatność wykonanych drogą telefoniczną z działu windykacji należności (pierwszy 0 zł, kolejne 5,00zł). Monitów i wezwań do zapłaty wysłanych pocztą tradycyjną (9,90zł). Inne koszty karnych odsetek ustawowych oraz czynności windykacyjnych mających na celu odzyskanie zaległej należności dla Zleceniobiorcy.

11. W przypadku wierzytelności trudnych w wyegzekwowaniu, związanych bezpośrednio z płatnością za Usługi Informacyjne, zgodnie z prowadzona polityką zawartą na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl, Zleceniodawca skorzysta z prawa odmowy przyjmowania Zleceń Aktywacji Zgłoszenia oraz korzystania z Usług Zleceniobiorcy na okres 5 lat od zakończenia świadczenia Usług Informacyjnych.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Usług Informacyjnych, Zleceniodawcy przysługuje możliwość złożenia reklamacji do Zleceniobiorcy na odpowiednich zasadach.

2. Reklamacje może złożyć każdy Zleceniodawca w trakcie okresu świadczenia Usług Informacyjnych przez Zleceniobiorcę na podstawie Zlecania Aktywacji Zgłoszenia.

3. Wszelkie reklamacje w stosunku do świadczonych Usług Informacyjnych Zleceniobiorcy muszą być złożone na piśmie drogą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy, faksem lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta Informacji Handlowej. W trosce o jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo Zleceniobiorcy usprawnieniem będzie, aby w przypadku wnoszenia reklamacji drogą poczty elektronicznej pochodziła ona z adresu elektronicznego domeny internetowej Zleceniodawcy a najlepiej z adresu elektronicznego występującego w Zleceniu Aktywacji Zgłoszenia.

4. Każda reklamacja powinna zawierać: nazwę, adres Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Zleceniodawcy (składającej reklamację), datę i godzinę zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. W przypadku gdy zdarzenie dotyczy usługi świadczonej za pośrednictwem Infolinii Informacji Handlowej, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko operatora obsługującego  Infolinię Zleceniobiorcy a uczestniczącego w zdarzeniu, co do którego zdarzenia zaistniała konieczność reklamacji.

5. Mając na uwadze szybkość reakcji na reklamacje oraz precyzyjność wyjaśnienia jej przedmiotu, skuteczną reklamację powinno się wnosić w dniu zaistnienia zdarzenia, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od chwili zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Zleceniobiorcę pisemnego zawiadomienia w formie listu potwierdzonego odbiorem lub poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru Biura Obsługi Klienta Informacji Handlowej. Aktualne  adresy dla korespondencji pocztą tradycyjną oraz elektroniczną dostępne są dla wszystkich klientów na stronie Serwisu Internetowego InformacjaHandlowa.pl

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i ustosunkować się do niej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie zaistniały okoliczności aby reklamacja nie mogła być rozpatrzona, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym fakcie Zleceniodawcę podając przewidywany termin w którym reklamacja zostanie rozpatrzona, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty powiadomienia o niemożności rozpatrzenia.

8. Zleceniobiorca rozpatruje i udziela odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację przez Zleceniodawcę w formie pisemnej, pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną wskazując uzasadnienie zajętego przez siebie stanowiska.

9. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym zwrotu opłat z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Usługi Informacyjnej przysługuje Zleceniodawcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

10. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Zleceniobiorca nie rozpatrzył prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia lub nie uznał jej za zasadną.
§ 7. WYCOFANIE / REZYGNACJA Z USŁUG INFORMACYJNYCH

1. Zleceniodawca może wycofać Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w Informacji Handlowej, tym samym zrezygnować ze świadczenia Usług Informacyjnych w pierwotnie zdeklarowanym okresie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia przyjęcia Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w tym wypadku sprzedaży Usługi Informacyjnej na podstawie wystawionej faktury. Po przekroczeniu tego terminu wnioski o rezygnację ze Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

2. Rezygnacja ze Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia w Informacji Handlowej jest skuteczna pod warunkiem zachowania wiarygodnej formy pisemnej oraz przesłania jej Zleceniobiorcy poczta tradycyjną za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru przez Biuro Obsługi Klienta Informacji Handlowej.

3. Zleceniobiorca nie rozpatruje wniosków o rozliczenie lub zwrot części należności za niewykorzystany okres Świadczonych Usług Informacyjnych z przyczyny Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wycofania Zlecania Aktywacji Zgłoszenia z Bazy Danych Infolinii Informacji Handlowej lub czasowego zawieszenie świadczonych Usług Informacyjnych w każdym czasie, także ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ewidentnego naruszenia przez Zleceniodawcę zobowiązań, szczególnie dotyczących regulowania należności za Zlecenie Aktywacji Zgłoszenia oraz stwierdzoną nieprawdziwą treść wynikającą z Formularza Zgłoszenia lub Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia drogą telefoniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Informacji Handlowej.ROZDZIAŁ 3

§ 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Usług Informacyjnych stanowią integralną część Zlecenia Aktywacji Zgłoszenia rozumianej jako umowa o świadczenie Usług Informacyjnych przez Zleceniobiorcę.

2. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i rozstrzygane one będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

Promujemy Wypoczynek Promujemy Restauracje

Na Skarpie - Hotel i Restauracja

Hotel i Restauracja Na Skarpie w Tucznie oferuje możliwość doskonałego wypoczynku i rekreacja przez cały rok, także z dostępem do jeziora.. Gwarantujemy profesjonalne usługi hotelarskie oraz gastronomiczne. Organizujemy zjazdy, konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne, bankiety, śluby, wesela, studniówki, chrzciny oraz inne imprezy okolicznościowe. Restauracja z salą balową na 150 - 200 gości, natomiast w sali kameralnej restauracji do 80 osób. Polecamy catering na zamówienie oraz pełen asortyment dań kuchni polskiej, wysoką jakość potraw tradycyjnych. Potrawy w restauracji przygotowywane są na miejscu.

140 lat tradycji i doświadczenia w lecznictwie uzdrowiskowym to powód do dumy. "Solanki" - Uzdrowisko Inowrocław znajduje się w uzdrowiskowej części Inowrocławia i jest doskonałym miejscem do wypoczynku i odzyskiwania zdrowia. W parku otaczającym SOLANKI znajduje się tężnia solankowa, która nasycając powietrze jodem i całą gamą innych mikroelementów stanowi naturalne inhalatorium. Specjalne opracowane programy medyczne zapewniają rehabilitację osobom ze schorzeniami narządu ruchu, kardiologicznymi i nadciśnieniem, po udarach mózgu, osobom chcącym zdrowo zrzucić zbędne kilogramy, osobom zmagającym się z bólem. Wszystko oparte na nowoczesnych i tradycyjnych metodach rehabilitacji >>>

Pierogarnia Pod Aniołami w Bydgoszczy

Restauracja Pierogarnia Pod Aniołami w Bydgoszczy wyznaje dewizę, że zadowolenie klientów jest najważniejsze. Maksyma „klient ma rację” jest w tym wypadku zbędna. Znakomita domowa kuchnia i sumienność w doborze surowców owocują subtelnym smakiem potraw. Znakomicie skomponowane menu, uroda i uprzejmość personelu, dowolność w doborze dodatków sprawia, że każdy z konsumentów na pewno będzie mile zaskoczony tak samo jak faktem, że może wpływać na indywidualny smak zamówionych dań. Zapraszamy do wzięcia udziału w prawdziwej uczcie kulinarnej oraz odwiedzenia naszej Pierogarni w Bydgoszczy przy zbiegu ulic Pomorskiej oraz Cieszkowskiego

Restauracja i Hostel Pod Lipami

Restauracja Pod Lipami w Jadownikach Rycerskich organizuje imprezy okolicznościowe takie jak wesela, chrzciny, komunie, jubileusze oraz inne uroczystości rodzinne. W naszej kuchni serwujemy smaczne dania wśród których są także tradycyjne potrawy kuchni polskiej. Zapraszamy.

Restauracja Nad Stawkiem w Inowrocławiu

Restauracja znajduje się w sercu Parku Solankowego tuż przy tężniach w zabytkowym budynku nad stawem. Blisko 100-letnia tradycja kawiarnio-restauracji jest przez nas pielęgnowana od 1994 roku. W naszej ofercie można znaleźć szeroki wybór zup, dań mięsnych, jarskich, ryb, deserów oraz domowego ciasta. Mrożona kawa w gorące lato a zimą grzane piwo i wino. Muzyka na żywo uprzyjemnia spędzanie czasu w naszym lokalu. Codziennie organizujemy dancingi. W ofercie restauracji proponujemy także organizację imprez okolicznościowych, wesela, chrzciny, I komunia św. imieniny, spotkania biznesowe.

Restauracja Mirana w Inowrocławiu

Restauracja Mirana położona niedaleko centrum w miejscowości Inowrocław słynącej z miejscowych uzdrowisk i lecznictwa rehabilitacyjnego, oferuje wyśmienitą tradycyjną kuchnię polską oraz szeroko pojęty wachlarz usług cateringowych. Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom przygotowywane są smaczne i zdrowe dania czego dowodem są wieloletni stali klienci. Wyborne i zróżnicowane menu opracowywane jest specjalnie pod rodzaj przyjęcia i okoliczności tak aby podkreślić jego charakter i porę roku. W restauracji zorganizujesz także wiele imprez okolicznościowych jak, wesela, bale, przyjęcia, studniówki, bankiety oraz imprezy firmowe i plenerowe na terenie Inowrocławia lub najbliższych okolic regionu.

Imprezy okolicznościowe w plenerze

Firma Gran działa na rynku kujawsko-pomorskim od 1990 roku i zyskała już renomę niekwestionowanego lidera w swojej branży.Od lat dbamy o poziom oferowanych przez nas usług cateringu stale podwyższając ich jakość i poszerzając ich zakres. Organizuje imprezy okolicznościowe w miejscu zaproponowanym przez klienta lub w plenerze jak szkolenia, konferencje, sympozja, bankiety, koktajle, wesela, jubileusze, spotkania plenerowe, namioty, scena, pikniki, majówki, imprezy okolicznościowe rodzinne oraz firmowe.Nasze Rekomendacje

Informacja Telefoniczna i Gospodarcza - Informax

Dodaj wpis bezpłatnie!